månadsarkiv: april 2016

Datum för uthämtning av nyckelbrickor

 • 25 april 18.00-21.00
 • 4 maj 18.00-21.00
 • Stämman 17 maj 19.00-20.00

Den 25 april samt 4 maj finns nyckelbrickor för avhämtning hos Henrik Söderberg i uppgång B, 3 trappor.

Adress till stämman är Norra Reals gymnasium Sal A11, Roslagsgatan 1 om ni hämtar nyckelbrickor i samband med denna.

Efter dessa datum kommer fysiska nyckelkolvar tas bort samt att kod till entréer fungera mellan 07.00-19.00. Övrig tid gäller enbart passage med nyckelbrickor alternativt att ringa för öppning.

Styrelsen

Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Birger Jarl 109 kallar till föreningsstämma

DATUM:   Tisdagen den 17 maj 2016, kl. 19.00
PLATS:      Norra Reals Gymnasium, Sal A11, Roslagsgatan 1

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförande
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för    nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Inga ärenden anmälda
 18. Avslutande

Föreningsstämman är inställd

Tyvärr måste vi flytta på datumet för föreningsstämman. Detta då vår ekonomiska förvaltare SBC missat att slutföra vårt årsbokslut för föreningen.

Jag kommer som våra stadgar föreskriver gå ut med en ny kallelse när vi får ett nytt datum klart.

Vi ber om ursäkt för detta.

Detta innebär också att vi kommer ut med ny information gällande utkvittering av de nya nyckelbrickorna.

 

Jimmy
Styrelsen

Föreningsstämma

Sedan tidigare utdelad kallelse till föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Birger Jarl 109 kallar till föreningsstämma

 DATUM:   Tisdagen den 12 april 2016, kl 19.00

PLATS:      Norra Reals Gymnasium, Sal A11, Roslagsgatan 1

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförande
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för    nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Inga ärenden anmälda
 18. Avslutande